ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 

 

 

 

ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   

ประชาสัมพันธ์

  หนังสือเวียนภายใน  
   ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2567 - 2567(25 มิ.ย. 67)  การบรรจผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลฯ ตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 9)(24 มิ.ย. 67)  
   โครงการสำนึกรักแผ่นดินชาติตระการ "ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หลังเก่า)" เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอชาติตระการ(11 มิ.ย. 67)  ทีมพลังใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน(14 มี.ค. 67)  
   โรงพยาบาลวังเจ้า ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร(26 ธ.ค. 66)  โรงพยาบาลวังเจ้า ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างฯ โรงพยาบาลวังเจ้า(12 ธ.ค. 66)  
   สนง. สาธารณสุขจังหวัดตาก แจ้งการย้ายภายในจังหวัด ประจำปี 2567(29 พ.ย. 66)  กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมโครงการ (9 พ.ย. 66)  
   สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก แจ้งช่องทางการร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ(9 พ.ย. 66)  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชันสินเชื่อของธนาคารออมสินที่เหมาะสำหรับ ผู้เกษียณอายุราชการ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำรงชีพในช่วง วัยเกษียณ(9 พ.ย. 66)  
  มีต่อ...  
  หนังสือเวียนภายนอก  
   การรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567(25 มิ.ย. 67)  ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้เสีย NPL ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข(24 มิ.ย. 67)  
   กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์สวัสดิการประกันอุบัติเหตุฟรี สิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)(20 มิ.ย. 67)  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิซาการในการประชุมวิชาการวัคนแห่งชาติ ครั้งที่ 11(20 มิ.ย. 67)  
   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ พิษณุโลก ขอแจ้งปิดการให้บริการ (เป็นการชั่วคราว)(20 มิ.ย. 67)  กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ตามรายละเอียดที่แนบมานี้(20 มิ.ย. 67)  
   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก(20 มิ.ย. 67)  ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อราชการ เข้าร่วมตอบแบบวัด ความรับรู้ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(17 มิ.ย. 67)  
   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(17 มิ.ย. 67)  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมงานประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 /2567(17 มิ.ย. 67)  
  มีต่อ...  
  คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
  มีต่อ...  
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก (นักวิชาการสาธารณสุข) 1 อัตรา(11 เม.ย. 67)  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(10 เม.ย. 67)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก 1 อัตรา(1 เม.ย. 67)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก 1 อัตรา(22 มี.ค. 67)  
   ประกาศโรงพยาบาลวังเจ้า เรื่อง การรับสมัครสอบลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน (รายเดือน)(19 มี.ค. 67)  ประกาศโรงพยาบาลวังเจ้า เรื่อง การรับสมัครสอบลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน (รายเดือน)(19 มี.ค. 67)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและประกาศรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.ตาก(11 มี.ค. 67)  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก (นักวิชาการสาธารณสุข) 1 อัตรา(6 มี.ค. 67)  
   รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสจ.ตาก(20 ก.พ. 67)  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(20 ก.พ. 67)  
  มีต่อ...  
  ประกาศจังหวัด  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา(25 มิ.ย. 67)  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(20 มิ.ย. 67)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ(6 มิ.ย. 67)  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา(31 พ.ค. 67)  
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง(27 พ.ค. 67)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา(9 พ.ค. 67)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา(8 พ.ค. 67)  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน กำกับและประเมินผลโครงการ 1 อัตรา(30 เม.ย. 67)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (การสอบสัมภาษณ์) โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน กำกับและประเมินผลฯ 1 อัตรา(19 เม.ย. 67)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน กำกับและประเมินผลโครงการ 1 อัตรา(10 เม.ย. 67)  
  มีต่อ...  
  ประชุม สัมมนา อบรมระยะสั้น  
   เชิญประชุมวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2567 (11 มิ.ย. 67)  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทัพบก (บมท.) ชุดที่ 2 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ที่นั่ง(11 มิ.ย. 67)  
   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่น 16 จำนวน 65 คน(11 มิ.ย. 67)  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP) หรือหลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) รุ่นที่ 2(11 มิ.ย. 67)  
   ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2024(11 มิ.ย. 67)  การอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฯ จำนวน 4 หลักสูตร(11 มิ.ย. 67)  
   โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT และ canvas เพื่มเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรฯ(11 มิ.ย. 67)  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารด้วยหลักการ DISC(11 มิ.ย. 67)  
   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset (11 มิ.ย. 67)  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่ฯ(11 มิ.ย. 67)  
  มีต่อ...  
Version 2.3.0.20210223.203533 Ministry of Public Health. All rights reserved.